Algemene Voorwaarden

PDF erzeugen und anzeigen tekst printen

ALGEMENE BOEKINGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Van Reisebüro Jaensch's Diensten kan slechts gebruik worden gemaakt door Klanten die eerst kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden in hun geheel en die deze voorwaarden zonder voorbehoud hebben aanvaard door het desbetreffende hokje aan te klikken of door op de voor dit doel verstrekte hypertekst-link te klikken. Zonder deze aanvaarding is het technisch onmogelijk door te gaan met het boekingsproces. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juli 2011.

Boekingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities en werkingssfeer

1.1. Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud of het meervoud.

Reisebüro Jaensch” betekent Reisebüro Jaensch OHG, Hagsche Str. 33, 47533 Kleve, Duitsland

Klant” betekent een Klant die een of meer van de op de Website aangeboden Diensten reserveert, bestelt en / of koopt.

Dienstverlener” betekent een leverancier van Diensten, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, tour operators, autoverhuurbedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Website” betekent de website www.MijnReisbureau.de.

Dienst” betekent een op de Website aangeboden dienst, zoals het boeken van vervoersdiensten, accommodatiediensten, autoverhuurdiensten en pakketreizen.

Algemene Voorwaarden” betekent deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden.

Bijzondere Voorwaarden” betekent de voorwaarden die van toepassing zijn op de activiteiten van de Dienstverleners waarmee de klant separaat akkoord is gegaan.

1.2. Werkingssfeer

Reisebüro Jaensch biedt de mogelijkheid reisdiensten te boeken op de site, in het bijzonder pakketreizen, vliegtickets, accommodatie, autoverhuur en reisverzekeringen. Reisebüro Jaensch handelt namens en in naam van verschillende Dienstverleners van hotel en / of vervoersdiensten, reisbureaus en tour operators. Deze algemene boekings- en gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Diensten.

Het aanbieden en leveren van Diensten is ook onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners, welke tijdens het boekingsproces ter beschikking van de klant worden gesteld. Aanvaarding door de klant van de Bijzondere Voorwaarden vindt plaats op het moment van het daadwerkelijk plaatsen van een bestelling.

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, hoewel zulke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die reeds zijn aanvaard door Reisebüro Jaensch namens de betrokken Dienstverlener(s). Het is derhalve van essentieel belang dat de klant de Algemene Voorwaarden leest op het moment van het plaatsen van zijn/haar bestelling, teneinde op de hoogte te zijn van de van kracht zijnde bepalingen.

Artikel 2. Boeken via de website www.MijnReisbureau.de

2.1. Juridische bevoegdheid van de klant

De Website helpt de klant bij het vinden van reisproducten en bij het maken van de gewenste reserveringen, en bemiddelt bij de daarmee gemoeide transacties met de Dienstverleners. De klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn, juridisch bevoegd te zijn om contractuele verbintenissen aan te gaan, en deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

De klant is financieel aansprakelijk voor zijn / haar activiteiten op deze Website. Hij / zij garandeert dat de op de Website ingevulde informatie over hem / haar correct en accuraat is.

Enig gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden is reden voor weigering van toegang van de klant tot de door de Dienstverleners aangeboden Diensten of tot de andere functionaliteiten van de Website.

2.2. Het plaatsen en annuleren van bestellingen

Alle voorwaarden van annulering of aanpassing van bestellingen en / of terugbetaling zijn direct toegankelijk op de Website voorafgaand aan annulering, en worden waar nodig nog genoemd bij de bevestiging van de bestelling of in de Bijzondere Voorwaarden.

De bevestiging van de bestelling, die de essentiële elementen zoals de omschrijving van de bestelde Dienst(en) en de prijs samenvat, wordt aan de klant verzonden per e-mail, post of fax, niet later dan tien dagen na de besteldatum. Indien de klant geen bevestigingsemail heeft ontvangen binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, dient hij / zij contact op te nemen met de afdeling Klantenservice via het emailadres info@reisebuerojaensch.de.

Annuleringen of verzoeken tot aanpassing dienen te worden verzonden aan info@reisebuerojaensch.de. Bij het ontbreken van specifieke bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden, zal voor een door de klant geïnitieerde aanpassing (wijziging van vertrek- of retourdatum, reisschema’s) of annulering 100% van de prijs daarvan in rekening worden gebracht.

Restitutie wordt niet verleend zonder voorafgaande instemming van de betrokken Dienstverlener. In het geval een terugbetaling aan de klant wordt verleend, zullen de eerder betaalde bedragen worden teruggeboekt naar het rekeningnummer waarvan bij de bestelling gebruik is gemaakt. Boekingskosten en eventueel afgesloten verzekeringen komen niet voor restitutie in aanmerking.

Als een ticket opnieuw wordt afgegeven of een nieuwe reservering wordt geplaatst volgend op een annulering of door de klant geïnitieerde aanpassing, kan de prijs van het nieuwe ticket of de nieuwe reservering hoger zijn dan de prijs van het eerste ticket of de eerste reservering.

Bij vervoer en voor pakketreizen, zal iedere vertraging die het inchecken onmogelijk maakt de klant niet ontslaan van zijn financiële verplichtingen die staan beschreven in deze voorwaarden, in de bevestiging van de bestelling of in de Bijzondere Voorwaarden.

2.3. Kennisgeving en verkrijging van reisdocumenten

De reisdocumenten die worden verstrekt voor een via de Website bestelde Dienst worden:

  • geleverd aan het door de klant bij zijn / haar reservering aangegeven emailadres, of
  • indien fysieke reisdocumenten worden verstrekt, verzonden naar het door de klant bij zijn / haar reservering opgegeven afleveradres.

De ten tijde van de boeking aangegeven levertijden zijn de gemiddelde tijden voor het verwerken en leveren aan bestemmingen in Nederland.

In het geval dat de levering van tickets of reisvouchers onmogelijk is door een fout van de klant bij het invullen van zijn / haar persoonlijke gegevens, zullen noch de betrokken Dienstverlener(s) noch Reisebüro Jaensch aansprakelijk zijn.

2.4. Bewijs

Het wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, behoudens in het geval van een ernstige tekortkoming zijdens ReisebüroJaensch of de Dienstverleners, de in de informatiesystemen van Reisebüro Jaensch en / of haar Dienstverleners opgeslagen gegevens bewijskracht hebben met betrekking tot door de klant geplaatste reserveringen. Op computers of elektronische dragers opgeslagen gegevens vormen geldig bewijs, en zullen derhalve onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht toelaatbaar zijn als een fysiek schriftelijk document. Echter, de klant zal altijd bewijs van het tegendeel mogen overleggen.

Artikel 3. Specifieke Diensten

Reisebüro Jaensch handelt uitsluitend namens en in naam van de Dienstverleners met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle Diensten.

Het doel van het onderhavige artikel is details te verstrekken over de Diensten van de Dienstverleners ter informatie van de klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners.

Behalve in het geval van juridische bepalingen die het tegendeel voorschrijven, kunnen deze details niet leiden tot enige binding of aansprakelijkheid zijdens Reisebüro Jaensch.

3.1. Luchtvervoersdiensten

3.1.1. Luchtvervoervoorwaarden

Luchtvervoer is onderworpen aan de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlenende luchtvaartmaatschappij en / of tour operator(s).

Het is de verantwoordelijkheid van de klant te voldoen aan de instructies van de luchtvaartmaatschappijen en tour operators, in het bijzonder met betrekking tot inchecktijden. Geadviseerd wordt voor het inchecken tenminste drie uur van tevoren aanwezig te zijn voor het vertrek van internationale vluchten en tenminste twee uur voor het vertrek van binnenlandse vluchten. De klant wordt gewezen op de noodzaak voldoende tijd in acht te nemen, en rekening te houden met mogelijke vertragingen van reizen die een aansluiting bevatten, in het bijzonder wanneer dit een overstap naar een andere luchthaven omvat.

Voor retourvluchten, ongeacht het type vlucht, is het vaak verplicht de retourvlucht bij de luchtvaartmaatschappij te herbevestigen niet later dan 72 uur voor de beoogde datum van de vlucht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zijn / haar retourvlucht te herbevestigen. Voor open retourtickets wordt aangeraden de retourvlucht zo vroeg mogelijk te reserveren.

De klant wordt eraan herinnerd dat indien hij / zij een retourvlucht boekt en geen gebruik maakt van de heenvlucht, de luchtvaartmaatschappij de retourvlucht annuleert.

In het geval van speciale vluchten of chartervluchten, worden de naam van de luchtvaartmaatschappij, de vliegschema’s, de typen vliegtuigen, het reisschema en mogelijke tussenstops slechts gecommuniceerd als indicatie voor de heen- en retourvluchten van de reis. Deze vluchten, types vliegtuigen en vluchtnummers kunnen onderhevig zijn aan wijziging, en tijden kunnen tot 24 uur worden verschoven, zelfs na bevestiging.

De klant wordt eraan herinnerd dat luchtvaartmaatschappijen soms zwangere vrouwen weigeren naar hun beoordeling het vergevorderde stadium van de zwangerschap een risico meebrengt van een vroegtijdige bevalling tijdens de vlucht.

Kinderen jonger dan 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen in het vliegtuig, tenzij de ouders voor een volledig aparte stoel willen betalen. Deze bepaling geldt slechts onder de voorwaarde dat de kinderen tijdens de gehele duur van de reis, zowel op de vertrekdatum als op de retourdatum, jonger zijn dan 2 jaar. Luchtvaartmaatschappijen bepalen dat kinderen die op de retourdatum ouder zijn dan 2 een retourticket dienen te hebben tegen kindertarief. Kosten die worden gemaakt als gevolg van het niet naleven door de klant van deze regel komen niet voor terugbetaling in aanmerking.

Kinderen jonger dan 14 jaar zonder begeleiding worden niet vervoerd. Kinderen van 14 jaar of ouder dienen een eigen identiteitsbewijs bij zich te dragen.

3.1.2. Administratieve en / of gezondheidsvoorschriften

Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich te informeren over administratieve en / of gezondheidsvoorschriften die gelden voor het maken van een reis zijn, eraan te voldoen en de daarbij betrokken kosten te betalen.

De klant wordt eraan herinnerd dat sommige landen bepalen dat een paspoort geldig dient te zijn tot meer dan 6 maanden na de retourdatum.

De klant dient zich te informeren over mogelijke voorschriften met betrekking tot politie, douane- en gezondheid voor zijn / haar reis, zoals paspoort, nationale identiteitskaart, ouderlijke toestemming, visa, medische verklaringen, vaccinatieverklaringen, etc.

Bovendien kunnen zich wijzigingen voordoen tussen de op de Website vermelde informatie en informatie ten tijde van vertrek. Voor minderjarigen kunnen ook speciale formaliteiten gelden. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de klant om voorafgaand aan zijn/haar vertrekt de consulaten en ambassades te raadplegen van de landen die worden bezocht of waar doorheen wordt gereisd teneinde zich te informeren over mogelijke administratieve of medische formaliteiten die dienen te worden uitgevoerd.

Mogelijke consequenties van het niet naleven door de klant van administratieve en medische voorschriften, zoals het niet in staat zijn op de aangegeven datum te vertrekken, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

In het geval van verlies of diefstal van een ticket, dient de klant aangifte te doen bij de politie en de luchtvaartmaatschappij teneinde een nieuw ticket te verkrijgen van de betreffende Dienstverlener. De Bijzondere Voorwaarden kunnen bepalen dat een restitutie van de kosten wordt geboden, afhankelijk van de beoordeling door de Dienstverlener.

3.1.3. Speciale tarieven

Voor het boeken van vluchten via de Website kunnen geen airmiles of vouchers van willekeurig welk bonusprogramma worden aangewend.

Veel luchtvaartmaatschappijen bieden speciale tarieven voor kinderen jonger dan 2 jaar, kinderen en ouderen. Deze kortingen zijn afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de betreffende vlucht, de beschikbaarheid van stoelen en de leeftijd van de passagiers.

De korting voor het kindertarief wordt niet automatisch toegepast op het door de luchtvaartmaatschappijen aangeboden volwassenentarief. Het kortingspercentage voor kinderen kan verschillen per vlucht en in sommige gevallen is het mogelijk dat er helemaal geen kortingen worden geboden door de luchtvaartmaatschappij. Het is derhalve mogelijk dat het kindertarief hetzelfde is als het op de Website genoemde volwassenentarief.

Indien de klant heeft geprofiteerd van een korting, worden de overeenkomstige bijzondere tarieven in de prijstabel getoond voordat hij / zij de reservering bevestigt.

3.1.4. Aansprakelijkheid

De klant wordt eraan herinnerd dat de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden, persoonlijke letsel en voor andere schade normaliter wordt beperkt door het nationale recht of door een internationaal Verdrag voor luchtvervoer, of door de eigen Bijzondere Voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. In geval van luchtvervoer ontvangt Klant een afschrift van de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij bij zijn / haar ticket.

3.1.5. Elektronisch ticket

Het elektronisch ticket is een ticket zonder fysieke vorm. Wanneer dit type ticket wordt gekocht, dient de klant naar de incheckbalie van de betrokken luchtvaartmaatschappij te gaan en een geldig reisdocument te tonen (paspoort, visum, identiteitskaart, etc.) teneinde zijn / haar instapkaart te verkrijgen. De klant dient de tijdsmarges voor inchecken strikt na te leven.

3.2. Accommodatiediensten

Accommodatie wordt separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. De diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners die de accommodatie aanbieden.

3.2.1. Duur van de reis

De dag van vertrek en de dag van terugkeer behoren tot de duur van de reis. De eerste dag en de laatste dag worden in het algemeen aan vervoer besteed. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien, als gevolg van de door de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder gehanteerde schema’s, de eerste en/of laatste nacht worden verkort door een late aankomst of een vroeg vertrek, er geen restitutie plaatsvindt.

3.2.2. Gebruik van kamers

De klant wordt eraan herinnerd dat kamers in het algemeen pas beschikbaar zijn vanaf 14:00 uur en voor 12:00 uur dienen te worden verlaten, ongeacht de aankomsttijd of vertrektijd van het gehanteerde vervoer.

Individuele kamers bevatten in het algemeen één bed per persoon. Voor deze kamers geldt vaak een toeslag. Dubbele kamers worden verstrekt met hetzij twee bedden of, minder vaak, met een tweepersoonsbed.

3.2.3. Classificatie

De indicatie van het comfortniveau dat in de beschrijvingen op de Website wordt toegekend aan hotels komt overeen met een classificatie op basis van lokale standaarden in het land van verblijf, wat derhalve kan afwijken van Nederlandse normen. Deze classificatie wordt slechts ter indicatie verstrekt. Het kan gebeuren dat, om technische redenen, om redenen van overmacht of door toedoen van een derde, het oorspronkelijk geboekte hotel wordt vervangen door een hotel van dezelfde categorie die soortgelijke diensten levert.

3.2.4. Activiteiten

Het kan voorkomen dat bepaalde door de Dienstverleners aangeboden activiteiten die worden aangegeven in de beschrijving op de Website worden geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen, of wanneer het aantal vereiste deelnemers voor de activiteit niet wordt bereikt.

Voor bezichtigingen wordt de volgorde van de verschillende toeristische attracties slechts als indicatie gegeven. Deze kan door de Dienstverleners worden aangepast.

3.2.5. Maaltijden

Indien maaltijden deel uitmaken van het vakantiearrangement, hangt het aantal maaltijden af van het aantal overnachtingen. Volpension is normaliter inclusief ontbijt, lunch en diner. Halfpension is normaliter inclusief ontbijt en ofwel lunch of diner, afhankelijk van het arrangement. Volpension en halfpension beginnen met de maaltijd voorafgaand aan de eerste nacht en eindigen met het ontbijt na de laatste nacht. Als één of meer maaltijden niet kunnen worden genoten als gevolg van de tijdschema’s van de luchtvaartmaatschappijen of een andere vervoerder, wordt geen restitutie verleend.

De klant wordt eraan herinnerd dat, tenzij dit anders is beschreven op de Website, dranken niet bij maaltijden zijn inbegrepen. Indien er geen veilig drinkwater voorhanden is, draagt de klant zelf de kosten van het kopen van gebotteld water.

Aan ouders wordt aangeraden om speciale voeding voor hun baby mee te brengen, aangezien dit ter plaatse niet altijd voorhanden is.

3.2.6. Belastingen

De lokale autoriteiten van bepaalde landen kunnen aanvullende belastingen opleggen (toeristenbelasting, etc.), welke ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

3.3. Autoverhuur

De autoverhuurdiensten worden separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de verhuurders van voertuigen.

3.3.1. Betalingsprocedures

Wanneer het voertuig wordt opgehaald, dient de hoofdbestuurder aanwezig te zijn met zijn / haar creditcard of bankpas. De klant dient in de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener te controleren, welke creditcards en / of bankpassen worden geaccepteerd.

De Dienstverlener dient vooraf een autorisatieverzoek in bij de bank of creditcardmaatschappij van de klant. De klant dient derhalve contact op te nemen met zijn/haar bank of creditcardmaatschappij om zijn/haar bestedingslimiet te controleren.

Indien de klant de hierboven uiteengezette regels niet naleeft stelt de Dienstverlener het voertuig niet ter beschikking, maar wordt wel de volledige prijs in rekening gebracht.

3.3.2. Toeslagen

Voor de verhuur van voertuigen in bepaalde landen, zoals de Verenigde Staten van Amerika, brengen bepaalde Dienstverleners automatisch kosten in rekening voor het aftanken nadat het voertuig is teruggebracht. Daarnaast brengen bepaalde Dienstverleners een toeslag in rekening als sneeuwbanden worden gebruikt.

Tenzij anders is overeengekomen, dient de klant het voertuig terug te brengen naar het filiaal waar de auto werd opgehaald, anders brengen de Dienstverleners een “one way” toeslag in rekening.

3.3.3. Internationaal gebruik van voertuig

De klant wordt eraan herinnerd dat sommige Dienstverleners niet toestaan dat het gehuurde voertuig wordt gebruikt buiten het land waarin het is gehuurd.

3.3.4. Annulering

Indien de klant zijn / haar reservering annuleert op de dag van het ophalen van het voertuig, bedragen de annuleringskosten van de Dienstverlener 100% van de prijs van de dienst.

Indien de klant zijn / haar bestelling annuleert vóór de dag van het ophalen van het voertuig, worden de annuleringskosten bepaald door de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverlener.

3.4. Plaatselijke toeristische activiteiten

De plaatselijke toeristische activiteiten worden separaat aangeboden of als onderdeel van een pakketreis. Deze diensten vallen onder de Bijzondere Voorwaarden van de Dienstverleners van deze plaatselijke activiteiten. De diensten zijn niet overdraagbaar, en komen niet voor restitutie of wijziging in aanmerking.

3.4.1. Activiteiten

Het kan voorkomen dat bepaalde door de Dienstverleners aangeboden diensten die worden beschreven op de Website worden geannuleerd als gevolg van weersomstandigheden, overmacht, verblijf buiten het seizoen of indien het aantal voor de activiteit vereiste deelnemers niet wordt gehaald.

3.4.2. Prijzen

De beschrijving van Diensten op de Website betreffen de plaatselijke toeristische activiteiten die onderdeel uitmaken van de opgegeven prijs. Prijzen zijn in Euro’s.

3.5. Pakketreizen

Een pakketreis is een reis, voor één prijs, met een verblijf langer dan 24 uur of inclusief een overnachting en waarbij tenminste twee van de volgende drie elementen worden aangeboden:

  • een vervoersdienst of verhuur van een voertuig,
  • accommodatie,
  • een toeristische dienst die geen onderdeel uitmaakt van het vervoer of de accommodatie, maar die een significant deel van de totale prijs uitmaakt.

De verkoop van pakketreizen wordt beheerst door artikelen 7:500 t/m 7:513 BW. Deze bepalingen worden aangevuld door de volgende bijzondere bepalingen:

3.5.1. Reserveringen

De acceptatie door de Dienstverlener van de door de klant op de Website gemaakte reserveringen, hangt af van de beschikbaarheid van de pakketreizen en, meer in het algemeen, van elke omstandigheid die in de weg kan staan aan de uitvoering van de gemaakte reservering. Dienstverleners hoeven geen redenen te geven voor een weigering om een reservering te accepteren.

Aanvaarding door de Dienstverlener zal worden geformaliseerd door het versturen van een reserveringsbevestiging per e-mail, post of fax, binnen tien dagen nadat een bestelling door de klant wordt geplaatst. Hierdoor heeft de klant de garantie dat er geen bedrag van zijn / haar bankrekening wordt afgeschreven tot het moment van de bevestiging door de Dienstverlener(s) van de beschikbaarheid van de dienst.

Alle op de boekingsbevestiging vermelde informatie wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, als hij / zij hiertegen niet binnen 8 dagen heeft geprotesteerd per e-mail aan info@reisebuerojaensch.de. Tegen de informatie kan alleen worden geprotesteerd in zoverre deze afwijkt van de reservering.

3.5.2. Prijzen

De op de Website gepresenteerde reisbeschrijvingen specificeren, voor elke reis, de bij de prijs inbegrepen diensten. Prijzen worden gegeven in Euro’s.

Indien accommodatie deel uitmaakt van de pakketreis, worden prijzen berekend op basis van het aantal overnachtingen en niet op basis van het aantal hele dagen.

De klant wordt gewezen op het feit dat de plaatselijke autoriteiten van bepaalde landen bepaalde aanvullende belastingen kunnen opleggen (toeristenbelasting, etc), die ter plaatse dienen te worden voldaan. Uitsluitend de klant is aansprakelijk voor het betalen van dergelijke aanvullende belastingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn prijzen exclusief verzekering, luchtvaartdiensten, overtollige bagage, vervoer van de luchthaven naar de accommodatie, visa en vaccinatiekosten of eventuele persoonlijke kosten (was, telefoon, dranken, roomservice, fooi, etc), alsmede exclusief excursies of gebruik van sportfaciliteiten, of meer in het algemeen alle niet uitdrukkelijk in de reserveringsbevestiging genoemde kosten.

De op de Website getoonde prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke wijzigingen gelden niet voor reeds geaccepteerde reserveringen, tenzij deze meer dan 30 dagen vóór de beoogde vertrekdatum zijn gemaakt, om redenen die verband houden met fluctuaties in brandstofprijzen, of met wettelijke belastingen, of met de wisselkoersen.

In het geval van een prijswijziging om één van de redenen genoemd in de vorige alinea, worden dergelijke wijzigingen slechts doorgevoerd in verhouding tot het aandeel ervan in de berekening van de prijs van de pakketreis.

Een geheel of gedeeltelijk niet betalen door de klant leidt tot schorsing van de uitvoering van de reis, en de klant is aansprakelijk voor alle uit een dergelijke schorsing voortvloeiende kosten, onverlet enige actie die tegen hem / haar kan worden genomen.

3.5.3. Annulering en wijziging

Verzoeken tot annulering of wijziging van een reis door de klant dienen schriftelijk bij Reisebüro Jaensch te worden ingediend, waarbij Reisebüro Jaensch dergelijke verzoeken in ontvangst zal nemen namens de betrokken Dienstverleners, naar het e-mail adres info@reisebuerojaensch.de.

Door de klant ingediende verzoeken tot annulering of wijziging leiden tot restitutie, binnen een redelijke termijn, van de door de klant betaalde bedragen, na aftrek van bedragen die op basis van bovenstaande tabel verschuldigd blijven. Sommige pakketreizen kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd. In deze gevallen kunnen de door de klant betaalde bedragen niet worden terugbetaald.

In het geval van zwaarwegende redenen die onmiddellijk aan de klant worden gecommuniceerd, kan Reisebüro Jaensch de reis wijzigen.

3.5.4. Administratieve en / of gezondheidsvoorschriften

De in Artikel 3.1.2 uiteengezette bepalingen zijn ook van toepassing op pakketreizen.

3.5.5. Aansprakelijkheid

Pakketreizen worden verstrekt door derden. In het geval dat Reisebüro Jaensch volgens het Burgerlijk Wetboek wordt opgevat als de reisorganisator voor de pakketreis, zal Reisebüro Jaensch aansprakelijkheid op dezelfde wijze zijn gelimiteerd als bepaald in de Bijzondere Voorwaarden of in een Verdrag dat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de dienstverlener toestaat.

3.6. Foto’s en illustraties

Reisebüro Jaensch spant zich tot het uiterste in om foto’s en illustraties te verstrekken die de klant een beeld geven van de aangeboden Diensten. Het doel van deze foto’s en illustraties is het aan de klant illustreren van het niveau van de accommodatie of de mate van comfort en ze mogen niet worden opgevat als een toezegging die dit doel ontstijgt.

3.7. Verzekeringen

Verzekeringen maken geen deel uit van de op de Website genoemde prijzen. Dientengevolge wordt de klant aangeraden een verzekering af te sluiten die de gevolgen van bepaalde gevallen van annulering dekt en een aanvullende polis die dekking biedt voor bepaalde bijzondere risico’s zoals repatriëringkosten in het geval van een ongeluk of ziekte.

De risico’s die door deze polissen worden gedekt, evenals de kosten en het dekkingsbedrag, worden op de Website slechts ter indicatie verstrekt. In het geval dat een verzekeringspolis wordt afgesloten, verzend de verzekeraar de polis naar de klant. Claims dienen in overeenstemming met de polisvoorwaarden rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij te worden ingediend.

Artikel 4. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, worden de prijzen van de op de Website getoonde Diensten uitgedrukt in Euro’s of in lokale valuta, exclusief luchthavenbelasting en eventuele lokale belastingen door de autoriteiten in sommige landen.

De prijs van de op de Website bestelde diensten dient te worden betaald hetzij aan Reisebüro Jaensch, die een dergelijke betaling in ontvangst neemt namens de Dienstverleners, of direct aan de Dienstverleners zelf via het doorgeven van het creditcardnummer van de klant middels een beveiligd betalingssysteem. Sommige gecombineerde aanbiedingen, die tegen een inclusieve prijs op de Website worden aangeboden, kunnen onderworpen zijn aan een gedeeltelijke afboeking in overeenstemming met het bedrag van elk van de geleverde Diensten. In dit geval zal de klant worden geïnformeerd over een mogelijke gedeeltelijke afboeking in de e-mail van de bestellingsbevestiging.

Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de betrokken Dienstverleners, worden betalingen op de Website via creditcard (Visa en Eurocard / Mastercard worden geaccepteerd) gedaan via een beveiligd betalingssysteem.

Artikel 5. Wisselkoersen

Wisselkoersen worden berekend op basis van verschillende openbare bronnen en worden slechts ter indicatie gegeven, aangezien deze van dag tot dag kunnen verschillen en niet dagelijks worden bijgewerkt. De correctheid van de aangegeven wisselkoersen wordt niet gegarandeerd. Het gebruik van deze wisselkoersen voor ander dan persoonlijk gebruik is verboden.

Artikel 6. Klantenservice en klachtenafhandeling

Verzoeken om informatie en klachten dienen aan Reisebüro Jaensch te worden verzonden, die deze zal aanvaarden namens de Dienstverleners, binnen uiterlijk 30 dagen na het eind van de reis, per e-mail aan info@reisebuerojaensch.de.

Zodra de periode van 30 dagen is verstreken, worden geen klachten meer in behandeling genomen. Klachten worden alleen in behandeling genomen als de in de klacht genoemde moeilijkheden aan Reisebüro Jaensch zijn gemeld tijdens het verloop van de reis, of aan de vervoerder indien het geschil ontstaat tijdens de heen- of terugvlucht, zodat maatregelen kunnen worden getroffen teneinde het probleem te verhelpen en teneinde de door de klant geleden schade te beperken.

Klachten over verlies, schade of diefstal van bagage, kleding of persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf onder de controle van de klant waren worden niet in behandeling genomen. Alleen bagage die is ingecheckt bij een luchtvaartmaatschappij is verzekerd tijdens de duur van de reis, op basis van de toepasselijke vergoedingsschalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Reisebüro Jaensch

De klant erkent dat Reisebüro Jaensch handelt als tussenpersoon namens en in naam van de Dienstverleners. Reisebüro Jaensch zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gehouden met betrekking tot Diensten die de klant heeft geboekt bij een of meer Dienstverleners.

Reisebüro Jaensch is niet aansprakelijk als en voor zover de klant in staat is zijn / haar schade te claimen onder een verzekeringspolis, zoals een reis en / of vakantie-annuleringsverzekering.

Artikel 8. Slotbepalingen

Als Reisebüro Jaensch op enig moment niet één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden inroept, dient dit niet te worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht een van deze bepalingen op een later tijdstip alsnog in te roepen.

In het geval dat een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, zal de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden geschouwd, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten, tenzij de bepaling die nietig wordt verklaard essentieel en bepalend is.

Elke omstandigheid van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door vervoerders, hoteliers of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van verplichtingen in deze voorwaarden die worden aangetast door de omstandigheid van overmacht en vrijwaart de partij die de door overmacht aangetaste verplichting moest naleven.

Artikel 9. Gebruiksvoorwaarden

De informatie, software, producten en diensten die op www.mijnreisbureau.de worden aangeboden kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Reisebüro Jaensch kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in de informatie op www.mijnreisbureau.de aanbrengen en doet dat regelmatig. In geen geval zal Reisebüro Jaensch en / of de Dienstverleners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte en / of gevolgschade die samenhangt met het gebruik van deze website of met vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken.Reisebuero Jaensch - Kleve